Feedback Form
Loading
Your message has been sent. Thank you!

Introduction

પરિચય

The Centre for Entrepreneurship Development (CED) is a premier Organization of Government of Gujarat engaged in Entrepreneurship Development Training since 1979 and Skill Development since 2009. 

 

Concept behind CED is to develop entrepreneurs in the urban as well as rural areas of the state, who can establish their own Enterprise (Trading/Service/Manufacturing) which in turn aids in economic growth of the state and also creates employment opportunities for others.

 

"Now a days in the era of cut throat competition there is a limited scope of job opportunities hence it is very essential to think over other alternative options. An individual can become self reliant and economically sound when he put his 100% efforts in the different direction of Self Employment."

સેન્ટર ફોર એન્ટરપ્રેન્યોરશીપ ડેવલપમેન્ટ (CED) એ ગુજરાત સરકારની એક અગ્રણી સંસ્થા છે જે 1979 થી ઉદ્યોગ સાહસિકતા વિકાસ તાલીમ અને 2009 થી કૌશલ્ય વિકાસમાં રોકાયેલ છે.

 

CED પાછળનો ખ્યાલ રાજ્યના શહેરી તેમજ ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં ઉદ્યોગસાહસિકોનો વિકાસ કરવાનો છે, જેઓ પોતાનું એન્ટરપ્રાઈઝ (વેપાર/સેવા/ઉત્પાદન) સ્થાપી શકે છે જે બદલામાં રાજ્યના આર્થિક વિકાસમાં મદદ કરે છે અને અન્ય લોકો માટે રોજગારીની તકો પણ ઊભી કરે છે.

 

"હવે ગળા કાપી સ્પર્ધાના યુગમાં નોકરીની તકોનો મર્યાદિત અવકાશ છે તેથી અન્ય વૈકલ્પિક વિકલ્પો વિશે વિચારવું ખૂબ જ જરૂરી છે. જ્યારે વ્યક્તિ સ્વરોજગારની જુદી જુદી દિશામાં તેના 100% પ્રયત્નો કરે ત્યારે તે આત્મનિર્ભર અને આર્થિક રીતે મજબૂત બની શકે છે."

Background

પૃષ્ઠભૂમિ

Entrepreneurship Development Training Programmes were started initially under EDP Cell within GIIC, and later on CED was established.

Entrepreneurship Development Training Programmes were started initially under EDP Cell within GIIC, and later on CED was established.

In 1982 CED came up with a unique combination of training in specific Industrial Skills and concept of Entrepreneurship Development was targeted at tribal and schedule caste candidates (priority sector) in 1982.

In 1982 CED came up with a unique combination of training in specific Industrial Skills and concept of Entrepreneurship Development was targeted at tribal and schedule caste candidates (priority sector) in 1982.

Entrepreneurship Development in the next year targeted in Zero Industry specified areas/locations in 1983 for uplifting of rural youth.

Entrepreneurship Development in the next year targeted in Zero Industry specified areas/locations in 1983 for uplifting of rural youth.

Special purpose EDPs were designed for Science and Technology graduates in 1983 and on behest of the Government of India; CED conducted first such EDP in country and set mile stone in 1983.

Special purpose EDPs were designed for Science and Technology graduates in 1983 and on behest of the Government of India; CED conducted first such EDP in country and set mile stone in 1983.

Looking at the overwhelming success in EDP for Science and technology in Gujarat, similar module of EDPs were replicated for the science and technology graduates all over the country.

Looking at the overwhelming success in EDP for Science and technology in Gujarat, similar module of EDPs were replicated for the science and technology graduates all over the country.

Management Appreciation Programmes were launched in 1984 for existing entrepreneurs to enrich and empower the entrepreneurs on Modern Management techniques.

Management Appreciation Programmes were launched in 1984 for existing entrepreneurs to enrich and empower the entrepreneurs on Modern Management techniques.

CED has successfully transformed the message of Entrepreneurship to each and every nook and corner of Gujarat.

CED has successfully transformed the message of Entrepreneurship to each and every nook and corner of Gujarat.

CED, pioneering entrepreneurship activities in India, has provided consultancy services for replicating Gujarat Module of EDP in many other states in the country.

CED, pioneering entrepreneurship activities in India, has provided consultancy services for replicating Gujarat Module of EDP in many other states in the country.

To sow the seeds of Entrepreneurship right from schooling days and budding, grooming and nurturing with the thought of entrepreneurship, CED started conducting Entrepreneurship Awareness Programmes (EAP) at Schools/ITIs,/Colleges and other educational and training institutes in Gujarat. Later on Entrepreneurship is now being taught in HSC/Polytechnics /BE/ B.Tech / B. Schools and so on in the State.

To sow the seeds of Entrepreneurship right from schooling days and budding, grooming and nurturing with the thought of entrepreneurship, CED started conducting Entrepreneurship Awareness Programmes (EAP) at Schools/ITIs,/Colleges and other educational and training institutes in Gujarat. Later on Entrepreneurship is now being taught in HSC/Polytechnics /BE/ B.Tech / B. Schools and so on in the State.

CED conducts need based Human Resource Development Programmes for Academic, Industry and Business group participants to excel their work performance and aptitude.

CED શૈક્ષણિક, ઉદ્યોગ અને વ્યાપાર જૂથના સહભાગીઓ માટે તેમના કાર્ય પ્રદર્શન અને યોગ્યતાને શ્રેષ્ઠ બનાવવા માટે જરૂરિયાત આધારિત માનવ સંસાધન વિકાસ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરે છે.

History

ઇતિહાસ

Year 1969

Recognizing that a quantitative increase in the number of entrepreneurs and a qualitative improvement in entrepreneurship could considerably accelerate the industrial and there by economic development, the Industrial Development Corporations first thought of developing small entrepreneurs in a systemic manner long back in 1969.

ઉદ્યોગસાહસિકોની સંખ્યામાં જથ્થાત્મક વધારો અને ઉદ્યોગસાહસિકતામાં ગુણાત્મક સુધારો ઔદ્યોગિક અને ત્યાં આર્થિક વિકાસને નોંધપાત્ર રીતે વેગ આપી શકે છે તે સ્વીકારીને, ઔદ્યોગિક વિકાસ નિગમોએ 1969 માં લાંબા સમય પહેલા નાના સાહસિકોને પ્રણાલીગત રીતે વિકસાવવાનું વિચાર્યું હતું.
Year 1970
In the year 1970 a small cell was created within GIIC to impart the entrepreneurship training. The pioneering step-it was the first attempt of its kind in the whole of country and this experiment turned out to be a phenomenal success. Later on, over a period of nine years, 80 Entrepreneurship Development Programmes (EDPs) were conducted and over 50% after completing the training successfully set up their own industrial ventures.
In the year 1970 a small cell was created within GIIC to impart the entrepreneurship training. The pioneering step-it was the first attempt of its kind in the whole of country and this experiment turned out to be a phenomenal success. Later on, over a period of nine years, 80 Entrepreneurship Development Programmes (EDPs) were conducted and over 50% after completing the training successfully set up their own industrial ventures.
Year 1979
Enthused by the above success in bringing about a perceptible change in public perceptions, the Gujarat Corporations together with the State Government set up in May, 1979, an independent body- THE CENTER FOR ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT (CED). This is the oldest organisation in the country incase in promotion of Skill and Entrepreneurship.
Enthused by the above success in bringing about a perceptible change in public perceptions, the Gujarat Corporations together with the State Government set up in May, 1979, an independent body- THE CENTER FOR ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT (CED). This is the oldest organisation in the country incase in promotion of Skill and Entrepreneurship.
Year 2019
To create industry responsive manpower & readily employable manpower in various segments, Government of Gujarat under Gujarat Industrial Policy 2009 has introduced "Scheme for Enhancement of Technical Competences and Manpower" vide resolution no: CED-112007-2081(1)-I for a period of 5 years. The Center for Entrepreneurship Development, on behalf of Industries Commissionerate, GoG will function as a Nodal Agency for Implementation of this Scheme.
To create industry responsive manpower & readily employable manpower in various segments, Government of Gujarat under Gujarat Industrial Policy 2009 has introduced "Scheme for Enhancement of Technical Competences and Manpower" vide resolution no: CED-112007-2081(1)-I for a period of 5 years. The Center for Entrepreneurship Development, on behalf of Industries Commissionerate, GoG will function as a Nodal Agency for Implementation of this Scheme.
Year 2015
Skill Development Policy, Government of Gujarat 2009 revised under Gujarat Industrial Policy 2015 has introduced "Scheme for Enhancement of Technical Competences and Manpower" vide resolution no: CED-112015-24553-I. Following various Skill Development Schemes includes in this policy: Scheme – 1: Financial Assistance for Setting up of Anchor Institute Scheme – 2: Short-term Bridge Courses by Industries/Institute Scheme – 3: Specialized Skill Development Centers Scheme – 4: Skill Up-gradation Centers (SUCs) Scheme – 5: Skill Development to MSME Sector Scheme – 6: Supports for setting up Gems & Jewellery Training Center/Institute Scheme – 7: Assistance for Tuition fees for Enhancement of Skill
Skill Development Policy, Government of Gujarat 2009 revised under Gujarat Industrial Policy 2015 has introduced "Scheme for Enhancement of Technical Competences and Manpower" vide resolution no: CED-112015-24553-I. Following various Skill Development Schemes includes in this policy: Scheme – 1: Financial Assistance for Setting up of Anchor Institute Scheme – 2: Short-term Bridge Courses by Industries/Institute Scheme – 3: Specialized Skill Development Centers Scheme – 4: Skill Up-gradation Centers (SUCs) Scheme – 5: Skill Development to MSME Sector Scheme – 6: Supports for setting up Gems & Jewellery Training Center/Institute Scheme – 7: Assistance for Tuition fees for Enhancement of Skill
Year 2020
Skill Development Policy, Government of Gujarat 2015 revised under Gujarat Industrial Policy 2020 has introduced "Scheme for Enhancement of Technical Competences and Manpower" vide resolution no: MIS-102020-328011-I. Following various Skill Development Schemes includes in this policy: Scheme – 1: Financial Assistance for Setting up of Anchor Institute Scheme – 2: Short-term Bridge Courses by Industries/Institute Scheme – 3: Specialized Skill Development Centers Scheme – 4: Skill Up-gradation Centers (SUCs) Scheme – 5: Skill Development to MSME Sector Scheme – 6: Assistance for Tuition fees for Enhancement of Skill
Skill Development Policy, Government of Gujarat 2015 revised under Gujarat Industrial Policy 2020 has introduced "Scheme for Enhancement of Technical Competences and Manpower" vide resolution no: MIS-102020-328011-I. Following various Skill Development Schemes includes in this policy: Scheme – 1: Financial Assistance for Setting up of Anchor Institute Scheme – 2: Short-term Bridge Courses by Industries/Institute Scheme – 3: Specialized Skill Development Centers Scheme – 4: Skill Up-gradation Centers (SUCs) Scheme – 5: Skill Development to MSME Sector Scheme – 6: Assistance for Tuition fees for Enhancement of Skill

In order to strike a deep and long lasting impact on the State economy, CED has constantly been on an innovating spree, consistently coming out with imaginative programs aimed at specified target groups.

રાજ્યની અર્થવ્યવસ્થા પર ઊંડી અને લાંબા ગાળાની અસર કરવા માટે, CED સતત નવીનતાઓ પર આગળ વધી રહી છે, નિર્દિષ્ટ લક્ષ્ય જૂથોને ધ્યાનમાં રાખીને કલ્પનાશીલ કાર્યક્રમો સાથે સતત બહાર આવી રહી છે.